Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Thema onderwijs

Schoolstart Mechelen

met de steun van Stad Mechelen 
 

Samen met maatschappelijk kwetsbare ouders over de digitale horde

“Schoolstart” in Mechelen ondersteunt al vijf jaar succesvol ouders bij de inschrijving in de kleuterschool.

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog. Maar bepaalde groepen participeren minder: ze zijn niet ingeschreven in een kleuterschool of gaan onregelmatig. In Mechelen informeren we met het project Schoolstart kwetsbare gezinnen over het belang van kleuterparticipatie en het maken van een bewuste schoolkeuze, en ondersteunen we hen bij het inschrijven. Maar we gaan nog een stap verder: de periode tussen de inschrijving en de instap benutten we zo goed mogelijk, zodat alle peuters én hun ouders de beste start krijgen. En de school vergeten we ook niet natuurlijk…

In het centrum van Mechelen beschikt ongeveer een vijfde van de ouders met een eerstgeboren kindje dat kan instappen in het daaropvolgende schooljaar, over onvoldoende informatie om een bewuste schoolkeuze te maken en ondervinden zij moeilijkheden bij de inschrijving. Met ondersteuning van onze opbouwwerkers lukte het echter wel, bij bijna alle gezinnen die we contacteren.

Dit resultaat ligt in de lijn van wat we ook in vorige jaren ervoeren in andere stadswijken, maar was geen evidentie, nu dit jaar voor het eerst digitaal aangemeld moest worden voor die inschrijving. “Wat jij nu doet, dat zou ik nooit alleen kunnen”, hoorde opbouwwerker Mounira (foto) van een moeder terwijl ze via website kiesjeschool.be samen de scholenvoorkeur van de ouders invoerden. Nochtans was door het plaatselijke LOP (lokaal overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) grote aandacht besteed aan het gebruiksvriendelijk maken van de site, en hadden sociale organisaties de flankerende communicatie onder de loep genomen. Ook stond een bataljon welzijnswerkers klaar om ouders in het Sociaal Huis en in wijken te ondersteunen, tot Corona roet in het eten gooide…

Dat nu digitaal moet worden aangemeld voor scholen heeft tot gevolg dat het kamperen aan de schoolpoort tot het verleden behoort, wat inschrijven meer sociaal rechtvaardig maakt. Het zijn immers net de kwetsbare groepen voor wie kamperen en daarvoor een netwerk mobiliseren moeilijk was. Maar tegelijkertijd werpt het drempels op voor digibeten en mensen die niet over een computer beschikken, oververtegenwoordigd in diezelfde groep van sociaal kwetsbaren.

Met Schoolstart brachten we die drempels in kaart, en formuleerden we suggesties voor aanpassing van de inschrijvingswebsite en bijhorende communicatie. Samen met de onderwijspartners en Stad Mechelen worden die binnenkort op het LOP besproken en aanpassingen doorgevoerd. Zo kan bij een tweede editie volgend schooljaar al weer wat toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden aangemeld en ingeschreven.

En nu onze “Schoolstartpeuters” ingeschreven zijn en hun ouders weten in welke school hun spruit terecht zal kunnen begint het leuke werk! Met ouders en peuters werken aan een “warme overgang”. Indien gewenst en nodig individueel, maar we hopen vooral toch binnenkort ook onze groepswerking in de Opvoedingswinkel te kunnen opstarten. Daar zullen we ouders én peuters met elkaar in contact brengen, en praten en werken aan de hand van hun vragen, verwachtingen en bezorgdheden over het schoolgebeuren. Zo kunnen ze binnenkort met vertrouwen deze nieuwe stap, waarvan het belang moeilijk overschat kan worden, nemen.

Mounira

De komende weken bekijken we ook met een school, waar verschillende van deze kinderen volgend schooljaar zullen starten, of we samen met hen een traject kunnen lopen waarin we alle voorwaarden voor een goede schoolstart kunnen waarmaken.

Is er in jouw gemeente ook interesse in het project Schoolstart? Myriam Suetens komt graag meer vertellen.

 

Meer toelichting bij het project

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. Het project loopt in Mechelen sinds 2015 in verschillende wijken en maakt ook deel uit van het Kinderarmoedeplan van het stadsbestuur voor 2020-2025.

Schoolstart informeert ouders over het belang van kleuterparticipatie, en begeleidt hen bij het maken van een bewuste schoolkeuze en tijdige inschrijving. Vanaf dit schooljaar gebeurt inschrijving in Mechelen na digitale aanmelding, een extra uitdaging voor veel maatschappelijk kwetsbare ouders.

Ondersteuning van kwetsbare gezinnen

In 2020 is ons werkterrein de Mechelse binnenstad. We gaan er langs bij alle 104 gezinnen met een kindje geboren in 2018. Na een eerste bezoek trancheren we en werken we verder met de gezinnen die nood hebben aan ondersteuning.

Het voorschools werken aan een warme overgang gebeurt door het informeren en ondersteunen van ouders en peuters, zowel op groepsmomenten als individueel. Dat kan thuis, in een school of bij een organisatie in de buurt. Door het aanschouwelijk maken van “een dag in de kleuterschool”, of door peuters met andere instappers en met spel- en knutselmateriaal in contact te brengen, verlagen we de drempel naar de school. Ook met ouders gaan we aan de slag, bijvoorbeeld door het vergroten hun sociaal netwerk. Zo kan de eerste schooldag met vertrouwen worden tegemoet gezien.

Gezinnen die willen, zullen worden uitgenodigd om na de inschrijving deel te nemen aan wekelijkse bijeenkomsten voor ouders en hun peuter in het lokaal van de Opvoedingswinkel.

Ook na de eerste schooldag wordt contact gehouden om te kijken of alles vlot loopt. De signalen die we van gezinnen krijgen kunnen we dan ook terugkoppelen naar de scholen.

Ook de scholen worden betrokken

Want ook met de scholen wordt samengewerkt. We nodigen de gezinnen die we bereiken op de groepsmomenten uit om samen na te denken over een boodschap die zij willen overmaken aan de toekomstige school van hun peuter. We bekijken hoe we die samen kunnen brengen, en zullen vervolgens met 1 school een traject opzetten. Dat wordt op maat van de school ontwikkeld en heeft als doel om het partnerschap met maatschappelijk kwetsbare ouders te verstevigen.

Vele handen…

Studenten van de kleuteropleiding van Thomas More zorgen in dit project voor extra helpende handen. We bekijken met Kind en Gezin en het Agentschap Integratie en Inburgering hoe we kunnen samenwerken of hen kunnen ondersteunen bij het werken aan een goede schoolstart. De locatie van de groepsmomenten in de Opvoedingswinkel biedt mogelijkheden voor samenwerking en voor extra toeleiding naar elkaars aanbod. De ervaringen en in het bijzonder de drempels die we ervaren bij de gezinnen rond digitale aanmelding brengen we in kaart, zodat ze bij een evaluatie van het Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP) kunnen leiden tot bijsturing.

Meer lezen over Schoolstart?

 

Contact

Mounira Boulahoual, 0484 18 03 69, mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be

Joke Jannes, 0483 35 41 26, joke.jannes@samenlevingsopbouw.be


Coördinator onderwijs:
Myriam Suetens, myriam.suetens@samenlevingsopbouw.be
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
015 20 13 75