Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

 

Hoe pakken we het aan?

Het opbouwwerk staat voor participatie

Centraal staan de mensen en hun gemeenschappelijke noden en problemen. Opbouwwerkers nemen die problemen ernstig en pakken ze samen mét de mensen aan. Ze ondersteunen mensen om zich stap voor stap te organiseren. Het vertrekpunt is de ervaringsdeskundigheid van deze maatschappelijk kwetsbare groepen en hun vaak verborgen competenties en talenten. Doel is dat deze groepen hun stem laten horen en dat ze zelf ijveren voor oplossingen. Wat de mensen zelf weten en kunnen is het vertrekpunt.

Het opbouwwerk staat voor projectmatig en doelgericht werken

Opbouwwerkers zetten projecten op. Een project is een samenhangend geheel van activiteiten dat oplossingen zoekt voor een concreet maatschappelijk probleem, bv. slechte huisvesting. Een project vertrekt vanuit een grondige omgevingsanalyse mét inbreng van de bereikte doelgroepen en richt zich op een welbepaald doel. Naast de probleemoplossing is een project ook steeds gericht op de versterking van de eigen rol en verantwoordelijkheid van de doelgroep. Projecten zijn beperkt in tijd maar ook volhardend en duurzaam als het nodig is: gaande van één, twee, vijf … tot meer dan tien jaar.

Het opbouwwerk staat voor samenwerking

Bij het zoeken naar oplossingen doen we een beroep op de medewerking van overheden en diensten, sociale organisaties en bewegingen. Door hun kennis, inzichten en ervaringen doelgericht te benutten, werken we aan meer gedragen oplossingen. Daarbij zoeken we naar een zo groot mogelijke complementariteit en afstemming met partners zoals verenigingen waar armen het woord nemen, wijkmanagers, straathoekwerkers … Samenlevingsopbouw kan zodoende gangmaker zijn van nieuwe vormen van samenwerking.

De volgende jaren bouwen we de samenwerking met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW ’s) verder uit. Daarover kan je meer lezen in Meerjarenplan 2016-2020.

Gemeenschappelijke beleidsbeïnvloeding en besluitvorming staan hoog op de agenda van de sector-samenwerkingsverbanden wonen en maatschappelijke dienstverlening. Via eerstelijnswerkgroepen van praktijkwerkers maken we werk van ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering.